สัญญารถโดยสารประจำทาง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
41 ร.47/2563 ลว.05 มิ.ย.63 บริษัท สหมีชัยขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92 จำนวน 12 คัน
42 ร.46/2563 ลว.04 มิ.ย.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
43 ร.45/2563 ลว.02 มิ.ย.63 บริษัท บี.วี.เค จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา สัญญาให้สิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถยนต์โดยสารประจำทางธรรมดา
44 ร.44/2563 ลว.02 มิ.ย.63 บริษัท บี.วี.เค จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา สัญญาให้สิทธิติดภาพโฆษณาภายในรถยนต์โดยสารประจำทางธรรมดา
45 ร.43/2563 ลว.28 พ.ค.63 บริษัท บางกอก 118 จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญารถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 203
46 ร.42/2563 ลว.28 พ.ค.63 บริษัท บางกอก 118 จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 203
47 ร.41/2563 ลว.28 พ.ค.63 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่งจำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
48 ร.40/2563 ลว.25 พ.ค.63 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการประกันภัยรถโดยสารให้ตรงกับงวดภาษี
49 ร.39/2563 ลว.20พ.ค.63 บริษัท ส.พัชรพล รถร่วม จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 81
50 ร.38/2563 ลว.20 พ.ค.63 บริษัท ส.พัชรพล รถร่วม จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 81
51 ร.37/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 40
52 ร.36/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 28
53 ร.35/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 507
54 ร.34/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 124
55 ร.33/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 113
56 ร.32/2563 ลว.19พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 538
57 ร.31/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 547
58 ร.30/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 558
59 ร.29/2563 ลว.19/2563 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 48
60 ร.28/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 48

Pages