สัญญารถโดยสารประจำทาง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
101 ร.01/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาสัญญาแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง
102 ร.01/2561 ลว.22 มค.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกประกันภัย

Pages