ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1521 27/03/2561 1613PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1522 27/03/2561 1613PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1523 27/03/2561 H613PR0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
1524 27/03/2561 1613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1525 27/03/2561 1613PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท
1526 27/03/2561 1613PA0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1527 27/03/2561 1613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1528 27/03/2561 1613PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
1529 27/03/2561 1613PA0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1530 27/03/2561 1613PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง
1531 27/03/2561 1613PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1532 22/03/2561 H613PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสไลด์ใสตรวจกรุ๊ปเลือด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสไลด์ใสตรวจกรุ๊ปเลือด
1533 22/03/2561 H613PR0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าหมึก PRINTRONIX P7215 ของแท้ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึก PRINTROIX P7215 ของแท้
1534 22/03/2561 H613PR0028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายติดหน้าห้อง จำนวน 5 ป้าย (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้อง จำนวน 5 ป้าย
1535 21/03/2561 7613PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอัดสำเนาโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอัดสำเนาโรเนียว เขตการเดินรถที่ 7
1536 20/03/2561 7613PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร เขตการเดินรถที่ 7
1537 20/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน (สำรองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1538 20/03/2561 H612PR0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ
1539 20/03/2561 7613PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เขตการเดินรถที่ 7
1540 20/03/2561 7613PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เขตการเดินรถที่ 7

Pages