ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
221 20/12/2560 ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 20,690.00 PDF icon ราคากลาง
222 19/12/2560 ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,787.00 PDF icon kamhndraakhaaklaang_leased_line.pdf
223 18/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,620.00 PDF icon ราคากลาง
224 18/12/2560 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีเฉพาะเจาะจง 268,035.00 PDF icon ราคากลาง
225 12/12/2560 ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,870,860.00 PDF icon ราคากลาง
226 07/12/2560 จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 310,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย เขต 3
227 06/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 359,520.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
228 20/11/2560 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้ชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน วิธีคัดเลือก 4,020,160,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารพร้อมซ่อม
229 01/11/2560 ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8) วิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 PDF icon ราคากลาง.
230 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบความคุ้มค่าจากการเดินรถดดยสารประเภทต่าง ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลาง
231 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา 1 เดือน
232 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ วิธีเฉพาะเจาะจง 428,400.00 PDF icon ราคากลางจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ
233 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสารประจำทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 423,421.00 PDF icon ตารางราคากลาง, PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร, PDF icon ตัวอย่างป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร
234 19/10/2560 ประกาศราคากลาง เช่าที่ดินบริเวณถนนทางเข้า-ออก ตรงข้ามตึกฝ่ายการช่าง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 2,116,940.00 PDF icon ราคากลาง
235 16/10/2560 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ Line Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,487,300.00 PDF icon ราคากลาง
236 09/10/2560 จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 12 ป้าย วิธีเฉพาะเจาะจง 423,421.47 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 12 ป้าย
237 05/10/2560 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,748,090.00 PDF icon ราคากลาง
238 07/09/2560 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมดครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 407,500.00 PDF icon ราคากลางเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน

Pages