เพิ่มรถ สาย 503

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มรถเมล์สาย 503 จากรรังสิตไปสนามหลวง ตอนเช้าเวลา7.30-8.00ไม่มีรถวิ่งผ่านรร.สันติราษไปสนามหลวงเลยครับ ขอให้พิจารณาเพิ่มรอบหรือเพิ่มรถวิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.503 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ