สาย 65 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 รถประจำทางสาย 65 หมายเลข 11-9632(7-50347)(65) ไม่หยุดรับผู้โดยสารป้ายวัดอินทร์ ทั้งที่มีผู้โดยสารเรียก และ พขร.ขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานต้นสังกัด พขร.ดำเนินการลงโทษด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ