ร้องเรียน สาย 26

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 26 2-70145 เลขทะเบียน 16-2119 กระเป๋ารถพูดจาไม่ดีเลย มีการกระแทกเสียงใส่ผู้โดยเหมือนไม่พอใจตลอดเวลา แต่คนขับรถขับดีค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอบรมกำชับพนักงาน ให้มีจิตสำนึกต่อการเป็นผู้ให้บริการทีดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ/เหมาะสมและให้คำแนะบริการที่ดี ให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในการเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)