ร้องเรียน สาย 26

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 26 2-70145 เลขทะเบียน 16-2119 กระเป๋ารถพูดจาไม่ดีเลย มีการกระแทกเสียงใส่ผู้โดยเหมือนไม่พอใจตลอดเวลา แต่คนขับรถขับดีค่ะ