รถเมล์สาย136 ขาดระยะรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลาเลิกงานรอรถเมล์136 นานมาก ทั้งที่บางครั้งรถไม่ได้ติดบริเวณอโศก อยากให้ช่วยปล่อยรถให้ดีกว่านี้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการรถสายนี้เป็นจำนวนมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ