รถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถที่จะเข้าลำลูกกา คลอง 1 ถึง คลอง ต่างๆ มีน้อยมากเลยค่ะ ต้องใช้เวลาในการรอรถนานมาก ถ้าเพิ่มการเดินรถให้มากขึ้น หรืออาจเป็นรถธรรมดา ไม่แอร์ ก็ได้นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)ขอบคุณที่ใช้บริการ