ชื่นชมการบริการรถประจำทางสาย 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถสาย 80 ทะเบียน 12-9811 จอดรับส่งตรงป้าย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างดีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป