ชื่นชมการบริการรถประจำทางสาย 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถสาย 80 ทะเบียน 12-9811 จอดรับส่งตรงป้าย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างดีค่ะ