จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
347000
วันที่รับเอกสาร: 
16/10/2561 - 24/10/2561
วันที่ยื่นซอง: 
25/10/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/10/2561
ราคากลาง: 
312,530.88
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 12, 2561