ความถี่ในการเดินรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 129 ช่วงเวลา 06.30-07.30น และ 16.00-18.00 น. จำนวนรถไม่เพียงพอกับผู้โดยสาร รถ 1 คันต้องรองรับผู้โดยสาร 40-50 คน เบียดกันจนไม่มีที่จับราวซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก พนักงานเก็บค่าโดยสารยังไม่สามารถแทรกตัวไปเก็บเงินได้ต้องให้ผู้โดยสารยื่นต่อๆกัน อยากให้เพิ่มความถี่การเดินรถมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ