ความถี่ในการเดินรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 129 ช่วงเวลา 06.30-07.30น และ 16.00-18.00 น. จำนวนรถไม่เพียงพอกับผู้โดยสาร รถ 1 คันต้องรองรับผู้โดยสาร 40-50 คน เบียดกันจนไม่มีที่จับราวซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก พนักงานเก็บค่าโดยสารยังไม่สามารถแทรกตัวไปเก็บเงินได้ต้องให้ผู้โดยสารยื่นต่อๆกัน อยากให้เพิ่มความถี่การเดินรถมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน