ขอให้พิจารณาเดินรถสาย 95เลียบทางด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยตัวผมเป็นนักเรียนที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนของผมนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนลาดพร้าว ซึ่งถ้าเดินทางด้วยรถสาย95ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วนั้น ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่มากกว่าตอนที่ยังมีสาย 95 เลียบทางด่วน เนื่องจากไม่มีรถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งจากอู่บางเขนไปบางกะปิโดยผ่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ซึ่งถ้าไปโดยรถสาย95(บางเขน-บางกะปิที่ใช้เส้นทางสุขาภิบาล)ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนและพนักงานบริษัทที่ทำงานบนถนนเส้นนี้(ถนนลาดพร้าว)ด้วย ดังนั้นผมจึงขอให้ทางขสมก.ช่วยพิจารณาจัดการเดินรถใหม่อีกครั้ง เพื่อสะดวกในการเดินทางและรวดเร็วต่อตัวผมและผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายนี้ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นพนักงานบริษัทกับนักเรียนที่พักอาศัยอยู่บริเวณถนนรามอินทราแต่ต้องทำงานและเรียนบริเวณถนนลาดพร้าว ขอขอบคุณและโปรดพิจารณาข้อคิดเห็นของผมด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 95 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ