รถไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ขสมก. สาย 76 สีขาว ช่วงรอบเวลา 12.08น. ป้ายศาลเจ้าแม่งู วิ่งเลนขวาสุด โบกไม่จอดรับป้าย สองวันติดแล้วค่ะ ถ้าขับรถเมล์แล้วไม่รับคน ก็ไม่ต้องมาขับนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ