Homeless

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีการจัดการปัญหา homless ขึ้นมาใช้ร่วมบริการอย่างไรครับ มีการสอนพนักงานให้รับมืออย่างไรบ้างครับ พอดีวันนี้ใช้บริการแล้วมี homeless ขึ้นมานั่งข้างๆครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า ขสมก.เป็นหน่วยงานให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนการให้บริการ โดยจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 2. ให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 3. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการให้บริการ เช่น ราวจับ เบาะที่นั่งทุกรอบ 4. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถ 5. งดทานอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น 6. จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าผ่านจุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสารต้องจัดคิวการเข้าซื้อตั๋วให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 7. จัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร โดยให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม “THAI SAVE THAI (TST)” หรือแอปพลิเคชันอื่น ก่อนการเดินทาง 8. ให้หยุดหรือจอดรถให้ผู้โดยสารลงจากรถในสถานที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ 9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทาง หมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ