App via Bus

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้พัฒนาแอพพลิเคชันให้ใช้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น จุดขึ้น แสดงสายรถเมล์ไม่ทุกสาย และที่สำคัญช่วยติด GPS สำหรับรถเมล์ใหม่ NGV สีฟ้าด้วยนะคะสำคัญมาก (และหากสามารถใช้กับรถร่วมด้วยจะดีมาก) ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ