517 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ติดตามรถโดนสารสาย517 ผ่านแอป via bus พอรถใกล้ถึงป้ายรถตีออกไปเลน3 ไม่เข้าจอดรับที่เลนที่ 1 ขนาดออกไปโบกที่เลน2 ยังไม้จอดให้ขึ้น หมายเลขติดตามรถ12-5224(2-44076)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ