129

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถไปจอดกันอยู่ที่อู่บางเขน 5-6 คันไม่ยอมปล่อยรถออกมา ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่วิ่งรถ ไม่ปล่อยรถ 129 ช่วงเวลา 10-11 โมง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ