โครงการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล ของเขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
297600.00
วันที่รับเอกสาร: 
02/04/2563
วันที่ยื่นซอง: 
02/04/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/04/2563
ราคากลาง: 
297,600.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายอนันต์ชัย สังข์เผื่อน
297,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายอนันต์ชัย สังข์เผื่อน
297,600.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 27, 2563