แนะนำเพิ่มเติมเส้นทางรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากภายในเส้นไทรน้อย มีรถประจำทางมาสุดสายที่บัวทองเคหะเท่านั้น แต่มีผู้ใช้บริการรถตู้ตลอดทางจนถึงอำเภอไทรน้อย ซึ่งมีจำนวนรถตู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็น ทำให้การเดินทางลำบาก และล่าช้ามาก อยากขอแนะนำให้มีรถประจำทางเพิ่มเติมเข้าไปถึงในอำเภอไทรน้อยค่ะ สายงามวงศ์วานและพาต้า

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ