แนะนำบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรมีรถเมล์หลากหลายสายเข้าถึงบริเวณ mrt สนามไชยมากกว่านี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ