แจ้งร้องเรียนรถ ขสมก สีส้ม สาย60 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ที่15/10/2560 เวลาประมาณ 13.40น. ป้ายร.พ.คลองตัน ผู้ใช้บริการยืนโบกอยู่ตรงป้ายที่จอดรถเมล์สาย60 และโบกรถเพื่อให้จอดรับอย่างชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ไม่จอดรับ ทำให้ผู้ใช้บริการต้องรอคันถัดไป เสียหายต่อเวลาและการนัดหมาย รบกวนขอคำชี้แจงและแนวทางแก้ไข การตักเตือน พขร.จากองค์การผ่านทาง emailที่ให้ไว้ด้วยครับ รถ ขสมก.สีส้ม สาย60 ป้ายเขียนว่า สวนสยาม ประตูน้ำ เลขรถ2-44085

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 60 เลขข้างรถเบอร์ 2-44085 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนัก ต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ