เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

เลขที่ประกาศ: 
คณะกรรมการ03/2566 ลว. 12 ก.ย.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
1500000
ราคากลาง: 
1,155,600.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
1,155,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
1,155,600.00
วันที่ประกาศ: 
12/09/2566