เช่าเครื่อง FIGURE SCAN AND SMART CAND จำนวน 24 ชุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
240000
ราคากลาง: 
240,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
200,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
200,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 20, 2559