เช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
780000
ราคากลาง: 
674,100.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
ราคา: 
674,100.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
ราคา: 
674,100.00
วันที่ประกาศ: 
05/08/2562