เช่าระบบตรวจสอบและติดตาามติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS พร้อมติดตั้ง กำหนด 3 เดือน

เลขที่ประกาศ: 
ช.ผอก.ฝรอ.1/42 /2566 ลว14 ก.ย.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
18039852.60
ราคากลาง: 
18,039,852.60
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
18,039,852.60
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
17,909,640.00
วันที่ประกาศ: 
22/09/2566