เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (รถเก่า)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
2434080
ราคากลาง: 
2,434,080.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 11, 2561