เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2129899.20
วันที่รับเอกสาร: 
18/05/2563 - 25/05/2563
วันที่ยื่นซอง: 
26/05/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/05/2563
ราคากลาง: 
2,129,899.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 18, 2563