เช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ จำนวน 25 คัน

วันที่ประกาศ: 
24/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
4,357,575.00 บาท