อยากให้เพิ่มสายรถเมล์วิ่งเส้นคลองรังสิต ธัญบุรี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทางขสมก.เพิ่มสายรถเมล์ที่วิ่งเส้นรังสิต ธัญบุรี เนื่องจากปัจจุบันนี้มีรถเมล์เพียงสาย 2 สาย ได้แก่ สาย 538 ซึ่งวิ่งคลอง 6-รพ.สงฆ์ ผ่านเส้นวิภาวดี ดินแดง ส่วนสาย 187 รอนานมาก วิ่งเส้นวิภาวดี ดินแดงเช่นกัน ซึ่งไม่มีรถเมล์สายใดที่ผ่านเส้นพหลโยธินทำให้ต้องต่อรถหลายต่อ อีกทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีคนใช้บริการจำนวนมาก จึงข้อเสนอแนะให้เพิ่มสายรถเมล์ที่ผ่านถนนพหลโยธิน ผ่านสะพานใหม่ เกษตร เป็นต้น

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามทีีคุณผู้โดยสารเสนอเเนะเข้ามาดั่งกล่าว เเละโดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)