สาย71

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
- แนะนำ ให้รถเมลล์ ขสมก.สาย 71 วิ่งผ่านช่วงถนนรามคำแหง เลี้ยวซ้ายแยกลำสาลี ผ่านตลาด+หน้าสำนักงานเขตบางกะปิ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนวมินทร์ ผ่าน สน.ลาดพร้าว สรรพากร โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ แฟลตบางกะปิ สำนักงานการเคหะแห่งชาติ สนามกีฬาการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสำนักงานที่ดินบางกะปิ - เหตุผล 1.สถานที่ที่ได้กล่าวมาแล้ว มีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ใช้เดินทางจำนวนมาก อาทิ 1.1.การเคหะแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย 1.2.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ 1.3.สน.ลาดพร้าว มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แปลว่า "ไม่มีปัญหาเดือดร้อน ไม่มา" 1.4.โรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง มีบทบาทหน้าที่ให้บริการความรู้แก่เด็กๆ ซึ่งฐานะครอบครัวไม่ร่ำรวย 1.5.แฟลตบางกะปิและสนามกีฬา เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 2.ปัจจุบัน มีรถเมลล์ ขสมก.วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าว เพียงสายเดียว คือ สาย 22 ซึ่งนานแสนนานกว่าจะมาสักคัน ส่วนรถร่วมบริการสาย 115 (ค่าโดยสาร 9 บาท) นานๆ จะมาสักคัน รถที่วิ่งแข่งขันแซงซ้ายแซงขวา แย่งผู้โดยสารกัน(ตอนขึ้นและไล่ผู้โดยสารตอนลง) คือ รถมินิบัสสาย 71 (ค่าโดยสาร 9 บาท) 3.รถเมลล์ ขสมก.สาย 71 ไม่วิ่งผ่านช่วงถนนและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น แต่วิ่งผ่านตลาดบางกะปิไปถนนเสรีไทย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา แล้วจึงไปบรรจบกับถนนนวมินทร์ช่วงบึงแพงพวย และที่สำคัญมีจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น - ข้อมูลเพิ่มเติม 1.โรงเรียนบ้านบางกะปิ มีนักเรียน จำนวน 3,285 คน ไม่รวมครู 2.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ มีนักเรียน จำนวน 1,550 คน ไม่รวมอาจารย์ 3.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีผู้เดินทางมาประชุม อบรม เดือนละประมาณ 2,500 คน เจ้าหน้าที่ 300 คน 4.การเคหะแห่งชาติ มีผู้มีรายได้น้อยมาติดต่อประมาณปีละ ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ 5.สำนักงานที่ดิน มีผู้มาติดต่อประมาณวันละ 1,500 คน ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ 6.สรรพกรบางกะปิ และสน.ลาดพร้าว คำนวณยาก ขึ้นอยู่กับคดีในแต่ละวัน จึงเรียนมาเพื่อขอให้พิจารณา ให้รถเมลล์ ขสมก.สาย 71 วิ่งผ่านช่วงเส้นทางดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณค่ะ ไพริน ไกรทอง 097-148-5126 และผู้มีรายได้น้อยคนอื่นๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ