สาย21 วกรถกลับเลยตรงวัดตึก ไม่ขับไปวนจุฬา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ21 หมายเลข 03-0244 5-45027 หลังจากวิ่งมาจากวัดคู่สร้างถึงแยกเอสเอบี ไม่จอดป้ายเอสเอบี แล้ววกรถกลับไปป้ายวัดตึกเลย ไม่ไปวนจุฬา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ(รับส่งไม่ถึงจุดหมายปลายทาง) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุง การให้บริการและอบรมกำชับพนักงานให้มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทาง หรือถ้าเป็นรถบริการเสริม ควรติดป้ายชี้บ่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)