สาย 80 ไม่จอดตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 80 ผ่านแถวบางแคประมาณ8ครึ่งเกือบเก้าโมงไม่จอดป้าย