สาย 505

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 505 รถน้อย ขาดระยะ รอรถที่สวนลุม รอนาน อย่างตำ่ 1 ชม มีบางวันรอเกือบ 3 ชม ก็มี ขอให้มีการเพิ่มจำนวนรถให้มากกว่านี้หน่อยคับ