สาย 185 error หน้าเว็บ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
http://www.bmta.co.th/?q=en/content/185 เจอ error หน้าภาษาไทยค่ะ เพราะ content เป็นภาษาอังกฤษ