สาย 180 ไม่เข้าป้าย ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนไม่รู้กี่ครั้ง สาย 180 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร รหัสคันที่ขึ้นในแอพ 12-0728 4-40523 ควรจะเด็ดขาดไปเลย ไม่อยากบริการก็ไล่อออกไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ