สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
224,000
วันที่รับเอกสาร: 
27/04/2558 - 14/05/2558
วันที่ยื่นซอง: 
27/04/2558 - 14/05/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/05/2558
ราคากลาง: 
0.44
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 27, 2558