สอบราคาว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
330000
วันที่รับเอกสาร: 
01/04/2558 - 20/04/2558
วันที่ยื่นซอง: 
01/04/2558 - 20/04/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/04/2558
ราคากลาง: 
279,912.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท บุรีการพิมพ์ จำกัด
243,960.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท บุรีการพิมพ์ จำกัด
243,960.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 1, 2558