สรุปรายงานจ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ จำนวน 2 เพลง

เลขที่ประกาศ: 
สบจ.656/2566 ลว.14 ก.ย.2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
492200
ราคากลาง: 
492,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ลินนิจ เอส จำกัด
ราคา: 
492,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
647,350.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ดีทุกวัน 2019 จำกัด
ราคา: 
695,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ลินนิจ เอส จำกัด
ราคา: 
492,200.00
วันที่ประกาศ: 
15/09/2566