ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จำนวน 200 คัน โดยวิธีตกลง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
4065000
ราคากลาง: 
4,065,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4,000,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 14, 2558