ว่าจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุแบบ Tower ชนิด Self Support ของ กปด.71

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
399467
ราคากลาง: 
399,467.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด
390,550.00
บริษัท เลิศดีอิเล็คทรอนิกส์สื่อสาร จำกัด
417,300.00
บรษัท ศิวสันติ จำกัด
406,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด
389,480.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 18, 2559