ว่าจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
9460000
ราคากลาง: 
334,225.20
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอน โทรฟี่ จำกัด
304,950.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษีท สตาร์ อวอร์ด แอน โทรฟี่ จำกัด
292,752.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 22, 2559