ว่าจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebramding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
28980000
วันที่รับเอกสาร: 
20/11/2562 - 06/12/2562
วันที่ยื่นซอง: 
11/12/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/12/2562
ราคากลาง: 
10,083,680.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 19, 2562