ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM.106 MHz

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ตกลงราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1100000
ราคากลาง: 
100,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท วิช 106 จำกัด
1,000,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท วิช 106 จำกัด
1,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 6, 2558