ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางวารสาร "นัมเบอร์"

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
3100000
ราคากลาง: 
256,800.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เวรี่เบสท์ 45 จำกัด
231,120.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เวรี่เบสท์ 45 จำกัด
231,120.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2559