ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8

วันที่ประกาศ: 
12/12/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
1,870,860.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: