ราคากลาง ซื้อสลากออมสินเพื่อมอบให้กับพนักงานปี 2558

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
6000000
ราคากลาง: 
4,090,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ธนาคารออมสิน
4,530,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
ธนาคารออมสิน
4,530,000.00
จำนวน 453 ฉบับ ฉบับละ 10000 บาท
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 11, 2558